Cách đấu dây PT100 3 dây vào đồng hồ hiển thị nhiệt độ

Phạm vi bài viết này, Tâm chia sẻ cách đấu dây PT100 3 dây vào bộ hiển thị nhiệt độ N1030 của Novus Brazil Pt100 3 dây có 2 dây cùng màu, 1 dây khác màu