Restriction Orifice là gì?

Restriction Orifice (RO) - Tấm lỗ hạn chế dòng chảy - chủ yếu được sử dụng để hạn chế dòng chảy của lưu chất , làm giảm áp suất lưu chất khi đi qua RO Dựa vào áp suất rơi mong đợi, sẽ xác định kích thước của RO Diện tích của lỗ xác định tốc độ dòng chảy ở đầu ra của RO. Nhà cung cấp sẽ xác định kích thước lỗ Thiết kế và xác định kích thước lỗ có thể được đánh giá bới chuyển gia cho sửc căng vật liệu và tiếng ồn