Nguyên lý hoạt động của Turbine Flow Meter

Turbine Flow Meter là một loại tuabin đo thể tích. Lưu chất chảy vào rôto làm cho nó quay với vận tốc góc tỷ lệ với lưu lượng chất lưu.